RegulaminWarunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym SADKOM
§1 Postanowienia ogólne

    Sklep Internetowy SADKOM działający pod adresem http://www.kasykoszalin.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez SADKOM  Grzegorz Sadowski, ul. Zwycięstwa 40/53, 75-037 Koszalin, NIP: 499-042-36-40, zwaną w niniejszym regulaminie „SADKOM”.
    Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
        Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.kasykoszalin.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez SADKOM;
        Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
        Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
        Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
        Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim SADKOM kompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
        Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez SADKOM, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
        Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
        Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
        Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
        Salon SADKOM – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu.
        Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2. Rejestracja i logowanie

    Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
    W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.kasykoszalin.pl wybrać zakładkę „moje konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
    Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez SADKOM danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 10 ust. 4.
     Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 SADKOM prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
    Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
    Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, numer telefonu.
    Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
    W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień

    Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.kasykoszalin.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
    W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
        zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
        adres, na jaki ma być dostarczony towar;
        sposób dostawy;
        sposób płatności.
    Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z SADKOM umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
    Na adres email wskazany podczas rejestracji SADKOM wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
    Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 4. Ceny towarów

    Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.kasykoszalin.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
    Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
        zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
        nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
    Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.kasykoszalin.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
    SADKOM zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
    Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
    Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.kasykoszalin.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Salonie SADKOM obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Salonie SADKOM.

§ 5. Formy płatności i dostawy

    Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
        gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
        przelewem elektronicznym,
        zwykłym przelewem na rachunek bankowy
    W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
    Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
    Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem SADKOM mailowo, na adres: biuro@SADKOM.com lub telefonicznie, pod numerem: 94 716 26 00 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 6. Realizacja zamówień

    Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
    Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
    Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
    Jeżeli SADKOM nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 7. Wymiana towaru

    W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie www.kasykoszalin.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
    Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do SADKOM na adres: SADKOM s.c., ul. Zwycięstwa 40/10, 75-037 Koszalin, z dopiskiem: "WYMIANA E-SKLEP".
    SADKOM realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.
    Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy SADKOM nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.
    Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, SADKOM w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.
    Koszt przesłania do SADKOM wymienianego towaru pokrywa Klient.
    Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa SADKOM.

§ 8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

    Reklamacje należy składać na adres SADKOM s.c., ul. Zwycięstwa 40/10, 75-037 Koszalin.
    Składając reklamację należy dostarczyć do SADKOM reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.kasykoszalin.pl.
    SADKOM rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta SADKOM naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
    W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do SADKOM, na adres SADKOM s.c., ul. Zwycięstwa 40/53, 75-037 Koszalin, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://www.kasykoszalin.pl
    Udostępnienie przez SADKOM wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
    Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
    W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres SADKOM wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.

§ 10. Newsletter Sklepu Internetowego

    Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
    Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
    Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez SADKOM korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z SADKOM.

§ 11. Dane osobowe

    W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
    Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
    Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

§ 12. Postanowienia końcowe

    Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
    Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
    Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
    Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez SADKOM w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
    W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2011 r.
    Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie SADKOM, a także pod adresem http://www.kasykoszalin.pl/webpage/regulamin.html